Mapa serveru

 Nové články
 Řecké dějiny
  Příchod Řeků
  Kréta
  Mykény
  Trója
  Kolonizace a styky s jinými národy
  Olympijské hry
  Athény do perských válek
  Sparta
  Řecko - perské války
  Zlatý věk
  Peloponéská válka
  Filipova Makedonie
  Alexandrova anabáze
  Rozpad říše
  První Ptolemaiovci
  Úpadek ptolemaiovského Egypta
 Římské království
  Itálie v předřímském období
  Legendární počátky Říma
  Etruskové a jejich vliv na Řím
  Nelegendární dějiny království
 Římská republika
  Vznik republiky
  Boje s Etrusky
  Spory s Latiny, římské kolonie
  Expanze v Itálii
  Pyrrhovy války
  První punská válka
  Mezidobí v Římě a Karthágu
  Druhá punská válka
  Třetí punská válka
  Další válčiště druhého století
  Krize římské republiky, bratři Gracchové
  Diktátoři Marius a Sulla
  Spojenecká válka
  Války s Mithridatem
  Spartakovo povstání a gladiátoři
  První triumvirát
  Vzestup Caesara
  Občanská válka
  Druhý triumvirát a jeho rozpad
 Římské císařství
  Augustus (31 př. n. l. - 14 n. l.)
  Tiberius (14 - 37)
  Caligula (37 - 41)
  Claudius (41 - 54)
  Nero (54 - 68)
  První krize (68 - 69)
  Vespasianus (69 - 79)
  Titus (79 - 81)
  Domitianus (81 - 96)
  Nerva (96 - 98)
  Traianus (98 - 117)
  Hadrianus (117 - 138)
  Antoninus Pius (138 - 161)
  Marcus Aurelius (161 - 180)
  Commodus (180 - 192)
  Septimius Severus (193 - 211)
  Další Severovci (211 - 235)
  Rozklad a zotavení (235 - 284)
  Gallienus (253 - 268)
  Claudius II. Gothicus (268 - 270)
  Aurelianus (270 - 275)
  Diocletianus (284 - 305)
  Constantinus (306 - 337)
  Constantinovi synové (337 - 361)
  Julianus Apostata (361-363)
  Jovianus (363 - 364)
  Valentinianus (364 - 375)
  Valens (364 - 378)
  Gratianus (375 - 383)
  Theodosius (379 - 395), důvody pozdějšího pádu říše
  Rozdělení Impéria
  Nástup barbarů
  Pád Západořímské říše
  Byzanc
  Herakleios
 Nepřátelé
  velitelé
   Hannibal
   Kleopatra
   Marobud
   Attila
   Geiserich
   Mithridatés
   Dareios I.
  kmeny
   Etruskové: původ, historie a jazyk
   Etruskové: řemesla, obchod, zemědělství
   Etruskové: život, náboženství, umění
   Keltiberové
   Kartaginci
   Alani
   Hunové
   Venédi
   Raní Gótové
   Ostrogóti
   Vizigóti
   Getové a Dákové
   Vandalové
   Frankové
   Židé
   Kaledonci versus Řím
 Okolní svět
  Persie
   Dáreirovo tažení proti Skythům
   Římsko-perské války v letech 232-260 n. l.
  Čína
   Čína ve starověku před velkým sjednocením
   Stát Čchin a sjednocení říše
   Dynastie Čchin
   Dynastie Zapadní Chan
   Dynastie Východní Chan
   Válečnictví ve starověké Číně
 Osobnosti
  filosofie
   Řecko
    Anaxagorás
    Anaximandros
    Anaximenés
    Aristoteles
    Démokritos
    Diogénes
    Empedoklés
    Epikúros
    Malé Sókratovské školy
    Hérakleitos z Efesu
    Parmenidés
    Platón
    Plótínos
    Pythágorás
    Sokrates
    Tháles
    Xenofanés
    Zénón z Eleje
    Sofisté
    Skepticismus
   Řím
    Svatý Augustin
    Svatý Jeroným
    Filón Alexandrijský
    Seneca
  literatura
   Řecko
    Cassius Dio
    Hérodotos
    Hésiodos
    Pindaros
    Polybios
    Plútarchos
    Sapfó
    Strabón
    Thúkydidés
    Xenofón
   Řím
    Ammianus Marcellinus
    Apuleius
    Arriános
    Ausonius, Decimus Magnus
    Cato
    Catullus
    Cicero
    Horatius
    Iuvenalis
    Josephus Flavius
    Naevius
    Livius
    Lucanus
    Martialis
    Ovidius
    Petronius
    Plautus
    Plinius Starší
    Plinius Mladší
    Quintilianus
    Suetonius
    Tacitus
    Varro
    Vergilius
    Vitruvius
  umění
   Řecko
    Feidiás
    Myrón
    Práxitelés
   Řím
  Politika a ostatní
   Řecko
    Aristarchos ze Samu
    Demosthénes
    Eratosthenés z Kyrény a měření zemského obvodu
    Solón
    Perikles
   Řím
    Od první augusty k císařovnám 5. století, sociální postavení žen ve starověku
    Aelia Pulcheria
    Aelia Eudoxia
    Aelia Eudocia
    Iusta Grata Honoria
    Galla Placidia
    Camillus
 Vojenství
  armáda
   Řecko
    Homérská epocha
    Městské státy 800-360 př. n. l.
    Makedonie 360-140 př. n. l.
    Námořnictvo
   Řím
    Úvod do vývoje římských legií
    Členění, taktika a výcvik vojska
    Vojenská hierarchie legie
    Výstroj a výzbroj legií
    Auxiliares - pomocné sbory
    Velitelé - reformátoři
    Vojenské odznaky, vyznamenání, tresty
    Limes Romanus a vojenské tábory
    Obléhací a dobývací technika
    Sloni
    Řecký oheň
    Vojenské námořnictvo
    Praetoriánská garda
   barbaři
    Parthská armáda
    Skythské vojenství
    Thrácké vojenství
  bitvy
   Řecko
    Marathón 490 před n.l.
    Thermopyly 480 před n.l.
    Salamis 480 před n.l.
    Plataje a mys Mykalé 479 před n.l.
    Obléhání Syrakús 415 - 413 před n.l.
    Aigospotamoi 405 před n. l.
    Pochod deseti tisíc 401 před n. l.
    Chairóneia 338 před n. l.
    Gráníkos 334 před n.l.
    Issos 333 před n.l.
    Gaugaméla 331 před n.l.
    Iaxartés 330 před n.l.
    Hydaspes 326 před n.l.
    Salamína na Kypru 306 před n. l.
    Obléhání Rhodu 305 - 304 před n.l.
    Kynoskefaly 197 před n.l.
   Řím
    Incident u Messany 264 př. n. l.
    Mylae 260 před n. l.
    Bitva u mysu Eknomos 256 př. n. l.
    Trasimenské jezero 217 před n. l.
    Cannae 216 před n.l.
    Bitva u Metauru 207 př. n. l.
    Zama 202 před n.l.
    Kynoskefaly 197 před n.l.
    Carrhae 53 před n.l.
    Obléhání Alesie 52 před n.l.
    Pharsalos 48 před n.l.
    Thapsus 46 před n.l.
    Bitva u Fillip 42 před n.l.
    Aktium 31 před n.l.
    Teutoburský les 9 n.l.
    Bitva na pláni Idistaviso 16 n. l.
    Povstání v Británii
    Obléhání Jeruzaléma 70 n.l.
    Bitva na Mons Graupius 83 n.l.
    Bitva u Abrittu 251 n.l.
    Bitva u Mulvijského mostu 312 n. l.
    Adrianopolis 378 n.l.
    Bitva na řece Frigidus 394 n. l.
    Katalaunská pole 451 n.l.
    Desátý milník 533 n.l.
    Taginae 553 n.l.
  vojevůdci
   Řecko
    Alkibiadés
    Aristeidés
    Epameinóndás
    Lýsandros
    Miltiadés mladší
    Themistoklés
   Řím
    Aëtius
    Agricola
    Agrippa
    Gaius Iulius Caesar
    Germanicus
    Marcus Antonius
    Scipio Starší
    Corbulo
 Společnost
  Politické zřízení a úřední funkce v Římě
  Rozdělení římské společnosti
  Římská architektura
  Římské právo
  Římské zemědělství
  Římské silnice
  Římský kalendář
  Řecká abeceda
  Latinské písmo
  Děti ve starověku
  Tanec v antickém Řecku
  Sběratelství v antickém Římě
  Saturnálie
 Náboženství a báje
  Zeus
  Héra
  Afrodita
  Athéna
  Arés
  Hermés
  Héfaistos
  Hádes
  Poseidón
  Héraklés
  Antigona
  Oidipus
  Perseus
  Théseus a Mínótauros
  Kořeny křesťanství
  Prenasledovanie kresťanov
  Zrození Mesiáše
  Pavel z Tarsu
  Tertullianus
  Arianismus
  Nikajský koncil
  Konstantinopolský koncil
  Křesťanská orthodoxie
 Antický místopis
  římské provincie
   Úvod do provincií
   Britannia
   Dacia
   Illyricum
   Judaea
   Moesia
   Noricum
   Pannonia
   Thracia
   Raetia
  města
   Athény
   Řím
   Alexandrie
   Leptis Magna
   Paestum
   Palmýra
   Puteoli
   Ostia
   Hagia Sophia
  7 divů světa
   Pyramidy v Gíze
   Rhodský kolos
   Maják na ostrově Faros
   Feidiův Zeus v Olympii
   Mauzoleum v Halikarnássu
   Artemidin chrám v Efesu
   Visuté zahrady Semiramidiny
  ostatní
   ostrov Théra
   ostrov Aigina a Afain chrám
   poloostrov Sunion
   Hadriánův val
   Diolkos
 Mapy
  Antický svět (166 n.l.)
 Chronologie
  Řecko
  Řím
 Překlady latinských děl
  Octavianus Augustus
   Res Gestae Divi Augusti
  Cornelius Nepos
   O skvělých vojevůdcích cizích kmenů
  Sextus Iulius Frontinus
   Válečné lsti
   O vodovodech města Říma
  Eutropius
   Stručné dějiny Říma I.
 Ostatní
  citáty
   Citáty A - H
   Citáty I - P
   Citáty Q - Z
 Odkazy a Literatura
  linky
   Římské císařství (česky, 10/10)
   Překlady latinských děl (česky, 8/10)
   Římské legie (-/-) (česky)
   Trajan‘s Column (anglicky, 9/10)
   Sander‘s Homepage (anglicky, 8/10)
   De Imperatoribus Romanis (anglicky, 9/10)
   KALKRIESE: Die Örtlichkeit der Varusschlacht (německy, 8/10)
   Parthia.com (anglicky, 7/10)
   The Roman Army in the Late Republic and Early Empire (anglicky, 5/10)
   Julius Caesar: The Last Dictator (anglicky, 8/10)
   Legio XX (anglicky, 7(9)/10)
   Romanarmy.com (anglicky, ?/10)
   Rulers of Ancient Rome (anglicky, -/-)
   Greek Mythology Link (anglicky, 10/10)
   Livius (anglicky, 9/10)
   Lacus Curtius: Into the Roman World (anglicky, 10/10)
   Pompeje (česky, 7/10)
   Roman-empire.net (9/10) (anglicky)
   The Perseus Digital Library (10/10) (anglicky)
   Roman Britain (8/10) (anglicky)
   The Latin Library (-/-) (anglicky, latinsky)
   Monumenta Germaniae Historica (-/-), řada Scriptores ---> Auctores antiquissimi (německy, latinsky)
  faktografie
   Mínojské a mykénské umění
   Etruscan Art
   Greek sculpture: The Archaic Period
   Greek sculpture: The Classical Period
   Greek sculpture: The Late Classical Period
  beletrie
   Pomíjí tvářnost světa
   Rím pochovali v Ravenne
   Píseň o Tróji
 Autoři
 Navštěvní kniha
 Diskusní fórum
 Mapa serveru