Citáty A - H

Aischylos

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocím a svízelům.

Anakreón

... Neboť, přátele, pijeme-li, dřímají naše starosti.

Anaxagorás

Slunce vkládá do měsíce jas.

Proti tomu, že je sníh bílý, namítal Anaxagorás, že je sníh sražená voda, voda je černá a sníh je tedy černý. (zlomek A 97 ze Sexta)

Odevšad je stejný sestup do podsvětí (člověku, který umíral v cizině).

Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného (v reakci na smrt syna).

Anaximandros

Slunce je kruh 28krát větší než Země, podobný vozovému kolu; má dutý věnec loukotí, plný ohně, ukazující na jednom místě oheň ústím jakoby otvorem měchu.

Měsíc je kruh 19krát větší než Země, podobný vozovému kolu; má dutý věnec loukotí; je plný ohně jako sluneční kruh, leží šikmo jako onen a má jeden výdech tak jako otvor měchu.

Musíme lépe zpívat - z ohledu k dětem.

Apuleius

Zlatem lze vylomit i ocelové brány.

Archimédes

Heuréka!

Dejte mi opěrný bod a já pohnu Zemí.

Neruš kruhů mých!

Aristoteles

Dokazováním jest povinen ten, kdo něco tvrdí, nikoli kdo vyvrací, neboť vyvracením se jen udržuje rozmluva.

To je otázka slepce (když se ho ptali, proč má rád hezké ženy).

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.

Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

Zlo sobě nechystá, kdo je dával jinému.

Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Člověk je tvor společenský.

Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.

Athenodorus

Pamatuj: jsi-li rozhněvaný, nemáš říct ani dělat nic, dosud si v duchu nezopakuješ abecedu.

Augustus

Ušetřit podřízené a podmanit si povýšené.

Brennus

Běda poraženým!

Brutus

Ctnost je pouhé slovo.

Caesar

Radši budu prvním na vesnici než druhým v Římě.

Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

I ty, Brute? (také I ty, můj synu?)

Kostky jsou vrženy!

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější.

Caligula

Jen ať si mě nenávidí, hlavně když se bojí.

Cato

Předstírat na správném místě hloupost je velice moudré.

Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.

Z mlčení není škoda, z řečí však bývá zle.

Cato mladší

Nyní jsem sám svým pánem (ve chvíli smrti)

Catullus

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Nic hloupějšího není než hloupý smích.

Cicero

Poctivost nelze dělit na kousky. Buď je nebo není.

Není to ctnost, je to jen klamné zdání ctnosti, pokud konáme své povinnosti jen tehdy, když očekáváme odměnu.

Velcí muži vždy šetřili časem.

Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele.

Smrti má být dána přednost před porobou a hanebností.

Důkazy mají větší platnost než svědci.

Přátelství mohou trvat jedině mezi dobrými lidmi.

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování.

Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.

Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.

Kolik otroků tolik nepřátel.

Kdo byl nepřítelem svých bližních, je nepřítelem všech.

Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.

Žít je ta nejkrásnější věc na světě

Demokritos

Lidé škrábajíce se cítí rozkoš a je jim jako při souloži.

Kdo si volí duševní statky, volí božštější; kdo tělesné, volí lidské.

Příčinou hříchu je neznalost lepšího.

Statečnost zmenšuje neštěstí.

Ať se nevěnuje žena řečnění; je to hrozná věc!

Řeč je stínem činu.

Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.

Moudrý člověk může jít do každé země, neboť vlastí dobré duše j celý svět.

Zákonu, úředníku a moudřejšímu se sluší ustupovat.

Je velkomyslné klidně snášet urážku.

Není nepřítelem, kdo křivdí, nýbrž kdo chce křivdit.

Nerozumní nabývají rozumu neštěstím.

Život bez slavností - dlouhá cesta bez hospod.

Nemáme vyhledávat nic příjemného, není-li to prospěšné.

Šťasten je ten, kdo je spokojen při skrovném majetku; nešťasten, kdo je nespokojen při velikém.

Kdo koná hanebné věci, má se stydět především před sebou samým.

Je lépe vytýkat vlastní chyby než cizí.

Ne ze strachu, nýbrž z povinnosti je třeba zdržovat se chyb.

Chlapci, ne muži sluší nesmírná touha.

Člověk je malým světem.

Podle dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skutečnosti však jsou jen atomy a prázdno.

Není spíše něco než nic.

Ve skutečnosti nic nevíme, neboť pravda je skryta v hloubce.

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.

Jedinec pro mne znamená tolik jako množství, a množství jenom tolik jako jedinec.

Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.

Demonax

Už můžete jít domů, podívaná skončila (při umírání).

Diogenes

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme...

Podívejte se, jak umírám.

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší.

Kdybych chtěl potrestat hodně neposlušného otroka, nepošlu ho valit mlýnské kameny, ale škvařit se na olympijské hry.

Empedokles

Ve vesmíru ni prázdna, ni přebytku nenajdeš nikde.

Pod zemí mnoho ohňů též hoří.

Akragatští hýří, jako by měli zítra zemřít, domy si však stavějí, jako by měli žít věčně.

Herakleitós

Společné je všem myšlení.

Pythágorás, vůdce tlachalů...

Pythágorás, syn Mnesarchiův, bádal nejvíc ze všech lidí, a vyhledav si tyto spisy, učinil si nich vlastní moudrost - mnohoučenost, podvodnost.

Co lze vidět, slyšet, poznat, tomu dávám přednost.

Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme, jsme i nejsme.

Nesmrtelní jsou smrtelní, smrtelní jsou nesmrtelní; jsou živi smrtí oněch a jsou mrtvi životem oněch.

Nejkrásnější z lidí - maso náhodně rozházené.

Opije-li se muž, dává se vést nedospělým hochem, potácí se a nepozoruje, kam kráčí, neboť á vlhkost duši.

Pro lidi není lepší, děje-li se, co si přejí.

Jeden je mi za mnoho tisíc, je-li nejlepší.

Lid má bojovat o zákon jako o hradbu.

Vždyť přece co je třeba, i dvakráte sluší se říci.

Z jaké pocty jsem klesl a z jakého velkého blaha opustiv... mezi lidmi teď žiji.

Ennius

Koho se bojí, toho nenávidí, koho nenávidí, tomu přejí smrt.

Epiktétos

Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.

Smrt před očima ti buď den co den: a nikdy na nic nízkého nepomyslíš a po ničem nezatoužíš.

Epikuros

Budeš-li žít podle přírody, nebudeš nikdy chudý. Jestliže však chceš žít podle svých představ, nebudeš nikdy bohatý

Sbohem a pamatujte mých slov..

Bez důvěry není přátelství.

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.

Jen malý vliv má na člověka náhoda, největší a nejhlavnější věci řídil a po všechen čas života řídí a bude řídit rozum.

Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli.

Nesmíme se jen tvářit, že pěstujeme filosofii, nýbrž pěstovat ji skutečně , neboť nepotřebujeme zdraví zdánlivé, nýbrž opravdové.

Při vědecké diskusi více získal ten, kdo je poražen, protože se víc poučí.

Euripidés

Ve svých dětech žijeme dál.

Není zamilován, kdo nemiluje navždy

Když si dvakrát něco rozmyslíš, tu obvykle je výsledek tvé snahy moudřejší. .

Filippos II.

Bez řečí (na otázku, jak chce ostříhat)

Zdá se, že nepřítel neumí vyhrávat. (v krizovém stadiu bitvy u Cheiróneie - viz.)

Gellius

Co na tom záleží, kolik máš? Čeho nemáš, toho je daleko víc.

Hannibal

Takové vítězství jsem nechtěl! (po bitvě u Cannae)

Hegesiás

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt.

Hérakleitos

Hlupákovi při každém vtipném slovu vjede do údů děs.

Oheň je základním prvkem, všechno je obměnou ohně. Všechno se děje v protikladech a všechno teče jako řeka, všechno je ohraničeno a všechno je jeden svět.

Protikladné se shoduje a z neshodného nejkrásnější harmonie.

Mnohoučenost není ještě rozumností.

Boj je otcem všeho i králem všeho; jedny učinil bohy, druhé lidmi, jedny udělal otroky, druhé svobodnými.

Všechno se mění ve svůj protiklad - vlhké se stává suchým, suché vlhkým, nesmrtelné smrtelným, smrtelné nesmrtelným.

Vždyť ti, kdo hledají poklady, vykopají mnoho země a málo nacházejí.

Horatius

Není nám dovoleno vědět vše.

Je příjemné na pravém místě si zabláznit.

Je sladké být bláznem v pravý čas.

Není nic lepšího nad život bez manželství.

V lásce je zlé dvojí: válka a mír.

Užívej dne, co nejméně věříc následujícímu.

Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.

Nelze být šťasten v každém ohledu.

Stříbro se má oceňovat méně než zlato a zlato méně než ctnost.

Odvaž se být moudrý.