Citáty Q - Z

Sapfó

Není správné, aby v domě písní vládl smutek. To se k nám nehodí.

Satiricus

Byl jako slepé střevo: často podrážděný a přitom zbytečný.

Když je člověk zdravý, připíjí si na zdraví tak dlouho, až si zkazí žaludek.

Seneca

Chtít vědět více než postačí je jistý druh nezdrženlivosti.

To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co říkáme, to si mysleme. Nechť souhlasí řeč se životem.

Nikdy nepokládej za šťastného toho, kdo je na štěstí závislý.

Ke všemu, co v lidských poměrech vyniká, byť je to poměrně nepatrné a vyčnívá jen ve srovnání s místy nejnižšími, je přístup jen po nesnadných a strmých stezkách. Cesta k výšinám důstojnosti je hrbolatá. Avšak zachce-li se ti vystoupit na vrcholek moudrosti, před nímž se sklání sám osud, zhlédneš všecko to, co bývá lidmi pokládáno za vrcholné, hluboko pod svýma nohama, sám však na nejvyšší místo přijdeš už po rovině.

Hovor má v sobě jakousi sladkost, která se vplíží, lahodí a prozrazuje tajemství stejně, jako tak činí opilství nebo láska. Nikdo nesmlčí, kolik uslyšel. Nikdo nepoví jen tolik, kolik uslyšel. Kdo nesmlčí tajemství, nepomlčí ani o původci zprávy. Každý má někoho, komu svěří právě tolik, kolik jemu samému bylo svěřeno. Byť držel na uzdě svou žvatlavost a spokojil se s ušima jediného člověka, seznámí se s tím celý zástup; co bylo donedávna tajemstvím, stane se obecnou pověstí.

Nikdo není tak slabý, aby nemohl škodit. Nadto každý obávaný člověk se sám bojí. Nikdo nedokáže šířit hrůzu a být bezpečen.

Každý cit je zprvu slaboučký. Potom se sám podněcuje a jeho síla mohutní. Jestliže nás milovaná osoba neodmítá, jsme unášeni její vlídností, když námi opovrhne, rozněcuje nás zpupnost. Snadnost i nesnadnost lásky je stejně škodlivá: snadnost nás polapí, s nesnadností zápolíme.

..., kdo pěstuje filosofii, aby se jí léčil, stává se obrovitým duchem, plným sebedůvěry, nepřemožitelný a vzrůstá v očích toho, kdo se k němu blíží... Vysoko ční, podivuhodný, vznešený, vpravdě veliký. Nenadzvedává chodidla a nechodí po špičkách jako ti, kdo klamem přidávají své postavě a chtějí se zdát vyššími než jsou. Je spokojen svou velikostí.

"Prosím” je slovo trapné, tížící, musí být vyslovováno se sklopenýma očima. Takového slova musíš ušetřit přátele a každého, koho chceš učinit svým přítelem. Kdo poskytl službu prosícímu, poskytl ji pozdě, i když spěchal. Proto musíme uhodnout přání každého, a jakmile jsme se pochopili, musíme je zbavit nejtíživější nutnosti, nutnosti prosit.

Kdo váhá při dávání daru, samotným váháním dosvědčil, že daroval proti své vůli; ten vlastně nedal, ale nedostatečně odolával úsilí toho, kdo dar vymáhal. Mnozí jsou štědří buď z náhodného podnětu, nebo ze slabosti.

Kdo dobrodiní nesplácí, chybuje víc, kdo je nedává, chybuje dřív

Rodiče chválí své děti, tím podvědomě chválí sebe. .

Vyučováním se učíme.

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život pak měříme skutky a ne časem.

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.

Žádný velký duch není bez kapky bláznovství.

Kdo rozhodl spor, aniž by vyslechl druhou stranu, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl správně.

Lásku nelze mísit se strachem.

Nejhorší zlo je být odepsán ze stavu živých dřív, než jsi umřel

Všechno, co řečeno dobře, je mé, ať to řekl kdokoli.

Všude, kde je člověk, je místo na dobrý čin..

Sofokles

Co nevím přesně, nerad říkám nazdařbůh.

Pamatuj, že i nejtěžší hodina v tvém životě má jen 60 minut.

Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.

Dobrý los není spojencem nečinným.

Mnoho je na světě mocného, nic však mocnější člověka.

Sokrates

Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili.

Vím, že nic nevím.

Jenom se žeňte, beze všeho. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš vyjímkou, dostaneš-li zlou, zůstaneš filosofem.

Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.

Nemá být koráb zakotven jen jedinou kotvou a život na jediné naději.

Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.

Solón

Přicházím do stáří a přece jsem života žák.

Tacitus

nejzkaženějším státě je nejvíc zákonů.

Vergilius

Vždy nestálý a měnlivý tvor je žena.

Vespasianus

Běda, zdá se, že se stávám bohem (při umírání).

Vitellius

Tělo mrtvého nepřítele páchne vždy dobře.

Xenofón

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.

Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s oddanou láskou. Ne v požitcích, které jsou kdykoli po ruce, ale v požitcích,něž se teprve doufá, spočívá hlavní půvab milostného styku. Je to stejné , jako když pijeme bez žízně; právě tak, kdo neví nic o lásce, neví nic o nejsladších radostech milostného styku.

Nezařazené

Pravý život je koupání a rozhovory v lázních.

Veškerá ušlechtilost pochází z koně.

Pravda je dítě času

Věrný přítel je medicínou duše.

Trpělivost ducha má v sobě bohatství.

Pravdivou chválou mysl roste.

Jasná smlouva dělá dobré přátele.

Poutníče! Zvěstuj nám Lakedaimónským, že my mrtvi tu ležíme jakož zákony kázaly nám.

Blaho vlasti - největší zákon.

Přes mnohý smích poznáš hlupáka

Jak slza je láska - v oku vzniká, k srdci proniká.

Oderint, dum metuant. Nechť nenávidí, jen když se bojí.

In vino veritas. Ve víně je pravda.

Errare humanum est. Chybovati je lidské.

Pium desiderium. Zbožné přání.

Ex orivatas undustria. Z vlastní píle.

Per longum et latum. Hovořit zdlouha a zeširoka.

Pecunia non olet. Peníze nesmrdí.

Sine ira et stadio. Nestranně. Bez zášti a náklonosti.

De iure. Podle práva

Alma mater. Matka živitelka (škola)

Corpus delicti. Doličný předmět.

Captatio benevolentiae. Úsilím získat si přízeň.

Clara pacta - boni amici. Jasná smlouva dělá dobré přátele.

Non scholae, sed vitae discimus. Ne pro školu, ale pro život se učíme.

Quot capita,tot sententiae. Kolik hlav, tolik názorů.

Paria iura - paria officia. Stejná práva - stejná povinnost.

Prior tempore - potior iure. Dřívějším časem mocnějším právem.

Repetitio est mater studiorum. Opakování matka moudrosti.

Salus patriae - suprema lex. Blaho vlasti - největší zákon.

Bona fide. V dobrém úmyslu.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines. Vše má své meze.

Lapsus linguae. Přeřeknutí.

Per risum multum poteris cognoscere stultum. Přes mnohý smích poznáš hlupáka.

Sine labore non erit panis in ore. Bez práce nebude chleba do úst.

Sero venientibus ossa. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

In medias res. K jádru věci.

Dura lex, sed lex. Tvrdý zákon, ale zákon.

Fortite in re, suavissime im modo. Odvážný ve věcech, jemný ve způsobech.

Non multa, sed multum. Ne mnoho slov, ale mnoho obsahu.

Mens sana in corpe sano. Ve zdrdavém těle, zdravý duch.

Pax - optima rerum. Mír - optimální věc.

Tempus et hora volat, temporí parce. Čas letí, šetřím časem.

Dulce et decorum est pro patria mori. Sladké a čestné je pro vlast zemřít.

Finis coronat opus. Konec korunuje dílo.

Condicio sine qua non. Nevyhnutelná podmínka.

Status quo. Současný stav.

Status quo ante. Dřívější stav.

Suum cuique. Každému co mu patří.

Res nullius. Věc nikoho.

Terminus a quo. Počáteční termín.

Terminus ad quem. Konečný termín.

Iucundi acti labores. Příjemné věci, které udělám.

Vox audita latet, littera scripta manet. Hlas, který slyšíme je skryt, psané písmo zůstavá.

Nullus agentí dies longus est. Jestliže člověk pracuje ubíhá mu čas.

Mutato nomine te fabula narratur. Jen změň jméno a tento příběh je o tobě.

Latrante uno latrat statum et alter canis. štěkot jednoho psa ihned přivolá štěkot druhého psa.

Talem habebis fructum, qualis fuerit labor. Úroda bude taková, jak jste pracovali.

Mea culpa. Má vina.

Lambe mihi nates. Polibte mi prdel.

Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit. Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká.

Optat ephippia bos piger, optat arare caballus. Líný vůl přeje si sedlo a kůň zas přeje si orat.

Animum rege, qui nisi paret, imperat. Ovládej náladu, neposlouchí-li, vládne.

Bonum ad virum cito moritur iracundia. Dobří lidé hněv svůj dlouho neživí.

Totus mundus agit histrionem. Celý svět hraje blázna a komedii.