Řecko

Chronologický přehled dějin Řecka

Před naším letopočtem:

Cca 800 - Lýkurgovy zákony ve Spartě
776 - první olympijské hry
760 a později- velká kolonizace
650 - první vlády tyranů
621 - Drakon se stává archontem a zavádí přísné zákony
cca 594 - Solón archontem, reforma politického systému
546 (560?) - Peisistratos uchvacuje moc v Athénách jako tyran
508 - k moci se dostává Kleisthenes, otevírá cestu k demokracii
500 - 499 - iónská města v Malé Asii povstávají proti Persii
494 - Peršané potlačují iónskou revoltu
490 - Peršané útočí na Řecko, bitva u Marathónu
480 - bitvy u Thermopyl a Salamíny
479 - bitva u Platají, bitva u mysu Mykalé; Peršané vyhnáni z Řecka
478 - Athény a další městské státy zakládají delský spolek proti Persii
460 - 457 - stavba Dlouhých zdí od Athén k Piraeu, přestavba Akropole
449 - uzavřen mír s Persií, definitivní konec řecko - perských válek
443 - 429 - doba Periklova, každoročně stratégem
432 - dokončen Parthénon
430 - umírá dějepisec Hérodotos
429 - umírá asi Feidiás
431 - 404 - peloponéská válka
413 - zničení flotily Athén na Sicílii
405 - bitva u Aigospotamoi
404 - v Athénách po porážce nastolena vláda třiceti tyranů
403 - opět demokracie
399 - začátek války mezi Spartou a Persií, Sokrates odsouzen k smrti
395 - umírá historik Thúkydidés
395 - 387 - korintská válka
371 - bitva u Leuktry, thébská hegemonie
362¨- Athény se Spartou poráží Théby u Mantineie
359 - Filippos II. zvolen králem Makedonie
347 - smrt Platóna
338 - bitva u Chairóneie, Řecko sjednoceno pod nadvládou Makedonců
336 - smrt Filippa a nástup Alexandra III. Velikého
334 - bitva u Gráníku
333 - bitva u Issu
331 - bitva u Gaugamély
327 - Alexandr si podrobuje Persii
326 - bitva u Hydaspu
323 - Alexandr umírá v Babylóně (13.6.), v Řecku umírá Dioegenés
323 - 322 - lamijská válka, řecké státy nezískávají samostatnost
323 - 281 - války diadochů
322 - umírají Démosthenés a Aristoteles
315 - v Makedonii začíná vládnout dynastie Antigonovců
301 - bitva u Ipsu a vznik království čtyř diadochů
281 - bitva u Korupedia, konec válek diadochů a vznik tří nástupnických království
275 - Pyrrhos poražen Římany
221 - 179 - vláda Filippa V. Makedonského
215 - Filippos se spojuje s Hanibalem
215 - 205 - první makedonská válka
212 - zabit Archimédes
202 - 197 - druhá makedonská válka, Filippos poražen a ztrácí Řecko
179 - 168 - vláda posledního makedonského krále Persea
168 - bitva u Pydny
147 - 146 - achajská válka, po porážce Řeků ničí Římané Korint a zřizují provincie

našeho letopočtu:

19 - umírá zeměpisec Strabón
120 (?) - umírá Plútarchos
200 (?) - umírá Galénos
395 - při dělení římské říše se Řecko dostává pod východní část
529 - zrušení starých filosofických škol císařem Justiniánem I. Velikým
1204 - 1261 - Řecko pod nadvládou křižáků
1453 - dobytí Konstantinopole Turky, Řecko se rychle dostává pod Tureckou nadvládu
1822 - vyhlášení samostatnosti Řecka